Uitnodiging voor de veiling van de afdelingen  Den Helder en Schagen

De veiling wordt gehouden bij de VERON afdeling Den Helder op donderdag 3 november 2022

De veilingmeester is Henk PE2AEX van de afdeling Den Helder

Locatie:

Het clubgebouw van PI4DHV afdeling Den Helder aan de Statenhoff 22 te Den Helder, voor meer info zie ook de website van a23.veron.nl
Parkeren gaarne is de daarvoor bestemde vakken op de toegangsweg naar het clubgebouw

Aanvang:

20:00 uur, het clubgebouw is geopend vanaf 19:00 uur, zodat u uw spullen binnen kunt brengen voor dat de veiling begint.

Uw materiaal, dat door overcompleet ergens ligt te verstoffen, en wat gezien de kwaliteit niet mag worden weggegooid, willen we als afdelingen graag op de tafels zien. Tenslotte vaart uw afdeling er vanwege de opcenten wel bij. Breng gerust ook wat duurdere spullen (zo u wilt met een minimum aanvangsprijs). Het team zal er alles aan doen om eea op de juiste wijze aan de man te brengen.
Denkt u er wel aan voldoende geld mee te brengen en probeert u zoveel mogelijk met gepast geld te betalen. De avond zal zeker slagen als ieder mee doet. Het bekende spreekwoord:” hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, is hier zeker van toepassing.

Graag tot ziens in Den Helder.

VEILINGREGLEMENT.

Alle op de veiling in te brengen artikelen dienen van dusdanige kwaliteit te zijn, dat ze voor kopers hobby-waarde vertegenwoordigen.

Er kan voor een artikel een minimumprijs worden verlangd.
De volgende regels dienen hierbij in acht te worden genomen:

A. De minimumprijs moet op het artikel zijn aangegeven.
B. Het artikel moet voorzien zijn van een conditiebeschrijving waarvoor de verkoper garant staat.
C. De minimumprijs moet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het aangeboden artikel, eea ter beoordeling van de veilingmeester of een bestuurslid van de organiserende afdeling.

Tien procent van de verkoopsom tot € 70 wordt ingehouden ten bate van de verenigingen. Bij bedragen boven € 70 is dit vijf procent.

De veilingmeester bepaalt zowel de hoogte van de eerste inzet als het bedrag waarmee elk bod wordt opgehoogd.

Na de uitspraak “verkocht” door de veilingmeester wordt het bieden gestaakt. Een bod, gedaan gelijktijdig of na deze uitspraak, wordt geacht niet te zijn uitgebracht.

Alle ingebrachte goederen moeten duidelijk worden voorzien van naam, call of NL- nummer. Tevens dient vermeld of het artikel werkt dan wel compleet is. Indien deze vermelding niet aanwezig is, wordt aangenomen dat het artikel niet werkt dan wel incompleet is.

De inbrenger vrijwaart de VERON-afdelingen Schagen en Den Helder voor aanspraken door schade of gevolgschade, ontstaan door de door hem ingebrachte artikelen.

De besturen van de VERON-afdelingen Schagen en Den Helder accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of de goede werking van de aangeboden artikelen. De RDR- regels zijn hier van toepassing. Iedere koper en verkoper is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Betaling dient uitsluitend contant en ter plaatse te geschieden.

Bij het verlaten van de verkoopruimte neemt iedereen zijn of haar in eigendom verworven, alsmede zijn of haar niet verkochte artikelen mee.

Door het aanbieden dan wel kopen van artikelen op de veiling verklaart men zich akkoord met de regels van dit veilingreglement.

De naleving van deze regels zal tijdens de veiling door de besturen van de afdelingen worden gecontroleerd.

Bestuur VERON Schagen.
Bestuur VERON Den Helder.